jump to search

Законови разпоредби, свързани с тютюна

Благодарение на нашия опит и познания ние сме в състояние да окажем съдействие на правителствата и регулаторните органи в разработването на политики за тютюна.

Ние вярваме, че когато се разработват нови наредби, решенията трябва да се основават на задълбочени изследвания и открити консултации със засегнатите страни, включително тютюневата индустрия.

Ние подкрепяме създаването на ефективни и обосновани норми, които са в съответствие с целите на общественото здравеопазване, като същевременно не ограничават възможностите ни да се конкурираме, уважават законните ни права и не вредят на търговците на дребно.

Ние сме напълно прозрачни в мнението си, в подкрепата на нови предложения и несъгласието с други. Когато не сме съгласни с проекти за изменение на законодателството, ние се опитваме да подхождаме конструктивно и да предложим алтернативи, които могат да постигнат целта на правителството и органите за обществено здравеопазване.

max
large
medium
small
mobile